تن کشیدن از دست، انتشارات روناک، ۱۴۰۱

چهارشنبه‌گی، نشر پاریس، ۱۳۹۲

بوی پونه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵

زندگی یعنی همین، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴

شاید هم کلید، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴